JÁTÉKSZABÁLYZAT
A GROW BIG Kft. „Karácsonyi nyereményjáték a BESTWAX-szal”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A “Karácsonyi nyereményjáték a BESTWAX-szal” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője a GROW BIG Kft. Kft.  (Székhely: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 169.ép., Adószám: 26193290-1-09, Cégjegyzékszám: 09-09-029313) a továbbiakban: (“Szervező”).

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játék 2020.  november 1. napjától 0 óra 00 perc 01 mp-től 2020. december 20.  óra 00 percig tart.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁS:

 • Üzletben (üzletek listája: I. sz. melléklet) vásárlás esetén (továbbiakban: in-store): „Minimum 5.000.- forint értékű szolgáltatás mellé karácsonyi termékcsomagot kell vásárolni”
 • Online (www.lavish.hu) vásárlás esetén: (továbbiakban online): „Minimum 20.000.- forint értékben történő vásárlás, mely tartalmaz karácsonyi termékcsomagot”

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

A Szervező a 18. év alatti Játékost kizárhatja a Játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Látogass el az ország bármely BESTWAX szalonjába (www.bestwax.hu/kapcsolat) és a minimum 5.000,- Ft értékű szolgáltatásod mellé vásárolj bármilyen karácsonyi csomagot, ami mellé kapsz egy sorszámot. Őrizd meg a kapott sorszámot és látogass el a www.bestwax.hu weboldalra, ahol december 20-án, aranyvasárnap, közzétesszük a nyertesek nevét. Jelentkezz még azon a héten a nyereményedért, vagy legkésőbb a következő hét pénteki napján 18:00 óráig.

Vagy vásárolj online a www.lavish.hu webshopon minimum 20.000,- Ft értékben, amely tartalmaz, egy szabadon választott karácsonyi csomagot.

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének és telefonszámának önkéntes megadásával. Hogy megtudd nyertél-e, látogass el a www.bestwax.hu weboldalra, ahol december 20-án kézi sorsolást követően, kihúzzuk az 5 nyertes kódot és aznap vasárnap közzétesszük a nyertesek nevét! Jelentkezz még azon a héten a nyereményedért, de legkésőbb a következő héten pénteken 18:00- óráig!

A nyeremények kisorsolása a karácsonyt megelőző aranyvasárnapon történik, december 20-án délelőtt 10.00 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolás segítségével történik. Az 5 nyertes (2x online vásárló, 2x in-store vásárló, 1x főnyeremény esetében közös a vásárlási felület) sorszáma ekkor kikerül a www.bestwax.hu weboldalra, a „Nyertesek” menüpont alá. Többszöri vásárlás esetén a nyerési esély is növekszik, több kódszám is regisztrálható egy játékoshoz. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki a következő hét pénteki napján 18.00-ig telefonon jelentkezik a nyereményéért, nevének és regisztrált email címének bemondásával. A Szervező vagy Lebonyolító a nyerteseket közvetlenül semmilyen formában nem értesíti.

Egy Játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a Weboldalon keresztül.

A Szervező a Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

A Szervező és a Játékban közreműködő Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek, email címek és telefonszámok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

NYEREMÉNY, SORSOLÁS

A Játékban az alábbi nyereményeket sorsolja ki a játék szervezője:

 • Főnyeremény: 1x BAMBARA WELLNESS Pihenés, 2 éjszaka varázslatos afrikai hangulatban utalvány (online és in-store vásárlás esetén is részt vehet a játékban), mely felhasználható 2021. december 31-ig.
 • 2x 50.000 forint értékű BESTWAX utalvány (1x online vásárlás, 1x in-store vásárlás), mely felhasználható 2021. december 31-ig.
 • 2x 25.000 forint értékű Womens Secret utalvány (1x online vásárlás, 1x in-store vásárlás), mely felhasználható 2021. december 31-ig.

A Játék időtartama alatt a Szervező a kijelölt vasárnapon (december 20.) délelőtt 10:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolás segítségével összesen 5 darab regisztrált nyertest sorsol ki

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

NYEREMÉNY ÁTVÉTELE:

A Szervező a Játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. A nyertes Játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határidőig jelentkezni a nyereményért! A nyertesnek kötelessége időpontot egyeztetni a szervezőkkel, a nyereménye átvételéhez, mely egy Budapesten található BESTWAX üzletben történhet meg (lsd. I. sz. melléklet). Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező a nyerteseinek a nevét a www.bestwax.hu weboldalon teszi közzé a nyertesek menüpont alatt.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terheli.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL:

A Játékról részletes információk www.bestwax.hu érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a Szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@bestwax.hu vagy az ügyfélszolgálati e-mail címekre írhatnak.

ADATVÉDELEM:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a vásárláshoz tartozó sorszámot a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A nyertesek beleegyeznek, hogy online felületeinken megjelenítsük nevüket, és a díjátadón készült fényképeket.

A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és vagy Lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki email-ben tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az info@bestwax.hu email címen bármikor megteheti.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez – A GROW BIG Kft. „Karácsonyi nyereményjáték a BESTWAX-szal” – nyereményjátékra benyújtott  pályázati anyagommal kapcsolatban – önkéntes hozzájárulásomat adom a GROW BIG Kft. adatkezelőnek a pályázati eljárás során a pályázati elbírálás céljából.

Hozzájárulok a pályázati eljáráson kívül:

 • a személyemet ábrázoló fényképfelvételeknek a GROW BIG Kft. marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához,
 • a benyújtott teljes pályázati anyagom sokszorosításához,
 • harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közlésé

Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási jogommal.

A hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásomon alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy a benyújtott pályázati anyag a pályázati eljárás során nem vesz részt, ha a pályázó a személyes adatait nem adja meg. Az adatkezelő a pályázati eljárás során nem értékelt pályázati anyagokat megsemmisíti és a pályázatok visszaküldésére, megőrzésére nem intézkedik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.bestwax.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.bestwax.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adatregisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Debrecen, 2020. 11. 01.
Szervező: GROW BIG Kft. Kft.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: A játékban résztvevő BESTWAX üzletek listája

Budapest:

– BESTWAX Center Intimkozmetika

Budapest II. kerület, Keleti Károly utca 15.

– BESTWAX Center Intimkozmetika

Budapest VI. kerület, Hegedű utca 6.

– BESTWAX Center Intimkozmetika

Budapest IX. kerület, Drégely utca 2-4.

(Verona Ház, a Vaskapu utca felőli oldal)

– BESTWAX Center Intimkozmetika

Budapest XIII. kerület, Radnóti Miklós utca 16.

Debrecen:

– BESTWAX Center Intimkozmetika

4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky u. 3-5.

– BESTWAX Center Intimkozmetika

4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 5.

(A Head Office fodrászat mellett)

Szeged:

– BESTWAX Center Intimkozmetika

6722 Szeged, Gutenberg utca 7.

Nyíregyháza:

– BESTWAX Center Intimkozmetika

4400. Nyíregyháza, Hősök tere 15.

 1. számú melléklet: A játékban résztvevő Bambara Hotel, ahol felhasználható az utalvány:

Felsőtárkány:

 • Bambara Hotel ****Premium – Bükkerdő sétány 2-4, 3324 FELSŐTÁRKÁNY
 • számú melléklet: A játékban résztvevő Women’s Secret üzletek listája, mely helyeken felhasználható az utalvány:

Pécs:

 • Women’secret ÁRKÁD PÉCS – Bajcsy Zsilinszky utca 11/1, 7622 PÉCS

Szeged:

 • Women’secret ÁRKÁD – Londoni körút 3, 6724 SZEGED

Debrecen:

 • Women’secret FÓRUM – Csapó 28, 4024 DEBRECEN

Nyíregyháza:

 • Women’secret KORZÓ, Nagy Imre tér 1, 4400, NYÍREGYHÁZA

Budapest:

 • Women’secret, Váci u. 8, 1052, BUDAPEST
 • Women’secret WESTEND, Váci út 1-3, 1062, BUDAPEST
 • Women’secret, Lőportár u. 19, 1134, BUDAPEST
 • Women’secret CORVIN, Futó u. 39, 1082, BUDAPEST
 • Women’secret ÁRKÁD, Árkád 3, 1106, BUDAPEST
 • Women’secret MAMMUT SHOPPING CENTER, Lövőház u.2-6 Üzletház,1024 BUDAPEST
 • Women’secret ALLEE BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT, Október 23. u. 8-10, 1117 BUDAPEST
 • Women’secret ARÉNA, Kerepesi út 9, 1087 BUDAPEST
 • Women’secret DUNA PLAZA, Váci út 178, 1138 BUDAPEST

NYERTESEK KÓDJAINAK LISTÁJA ITT ELÉRHETŐ: https://bestwax-szortelenites.hu/bestwax-blog/sorsolas-te-vajon-nyertel/